PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Hoeltien

Locatie Vogelvlucht

ds. van Elvenstraat 2

7916 RE Elim

Telefoon: (0528) 351575

E-mail:
obsvogelvlucht@bijeen-hoogeveen.nl

School Wide Positive Behaviour Support

In de wandelgangen spreken wij over PBS, als we het
hebben over alles wat we doen om kinderen zich veilig en gekend te laten voelen op onze school.

 

Het doel van PBS is het creëren van een veilig onderwijsklimaat voor alle leerlingen. Daarom maken we duidelijk en zichtbaar welk gedrag wij van de kinderen verwachten. Door dit gedrag te oefenen en te bekrachtigen (= positief belonen) lukt het leerlingen beter om zich aan regels te houden en gewenst gedrag te laten zien. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. De aanpak richt zich op drie niveaus: de school als geheel, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

In Amerika en Noorwegen is onderzoek gedaan naar de effecten van PBS. Op scholen waar PBS is ingevoerd:

 • voelen leerlingen zich veiliger.
 • gedragen leerlingen zich socialer, doordat ze beter weten wat ze moeten doen.
 • vertonen leerlingen minder probleemgedrag.
 • gaan schoolprestaties iets omhoog, doordat er meer tijd is om te leren.
 • worden leerlingen minder vaak de klas uitgestuurd als corrigerende maatregel.
 • hebben teamleden (nog) meer plezier in hun werk.
 • wordt beter samengewerkt met ouders en jeugdzorg.
 • zien leerkrachten sneller dat er iets aan de hand is met leerlingen.
 • zijn leerkrachten beter in staat zorg-op-maat te geven aan leerlingen.
 
Wij werken op dit moment vanuit de zogenaamde groene basis.
Tot de groene basis horen o.a.:
 • het handelen vanuit de schoolwaarden; voor ons zijn dat respect, verantwoordelijkheid en veiligheid
 • het (blijven) benoemen van algemeen gewenst gedrag in de school
 • het (blijven) benoemen van specifiek gewenst gedrag in de verschillende ruimten en bij bijzondere onderwijssituaties
 • de zichtbaarheid van het gewenst gedrag met behulp van pictogrammen in de ruimtes
 • het oefenen van het gewenste gedrag in een lessencyclus
 • het bekrachtigen van het gewenst gedrag middels een beloningssyteem
 • inzet van de reactieprocedure bij ongewenst gedrag
 • gebruik van de vastgestelde procedure bij ongeoorloofd gedrag
 • het registreren en verzamelen data 
 • het opstellen van het pleinplan
Wij werken met een preventieve aanpak van het psten vanuit PBS en we richten we ons in de begeleiding meer op het individuele kind dat onze hulp extra nodig heeft bij het zich veilig en verantwoordelijk voelen. Dat kan alleen als wij het kind met respect benaderen.                                          

Hier vindt u meer informatie over PBS.